Moneytree, s.r.o.

Finance

Finance je ekonomický obor, který má široké uplatnění a který se zabývá tvorbou, úschovou a směnnou peněžních prostředků. Slovo finance má původ ve francoužštině a znamená splacení dluhu, ukončení závazku. Rozdělení financí můžeme dělit na peněžní fondy, osobní finance, podnikové finance anebo veřejné finance. Prakticky jde o obor, který se zabývá správou financí. Pod správou financí můžeme rozumět osobní finanční plán, podnikový plán, obchodní plán či jiné oblasti, které se financemi zabývají. Ať už na teoretické úrovni (např. studium na vysoké škole ekonomické), tak i na úrovni praktické (finanční poradenství anebo podnikání)