Moneytree, s.r.o.

Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je fyzická či právnická osoba, které má právo na pojistné plnění v důsledku vzniku pojistné události. Pokud není oprávněná osoba určena, nabývají tohoto práva osoby určené zákonem. Oprávněná osoba většinou bývá shodná s pojistníkem. Obmyšlenou osobu musí pojistník v pojistné smlouvě určit na rozdíl od oprávněné osoby.