Moneytree, s.r.o.

Pojistná smlouva

Právní úprava pojištění a pojistné smlouvy je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, § 2758–2872.

Pojistná smlouva je smlouvou o pojištění, ve které se pojistitel (pojišťovna) zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout pojistníkovi nebo pojištěnému pojistné plnění, které je  pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami sjednáno. Pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

Smlouva musí být uzavřena vždy písemně a podepsaná oběma zúčastněnými stranami s výjimkou pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok.

Povinné náležitosti obsahu pojistné smlouvy:

Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě. Není-li ujednána doba vzniku pojištění, vzniká pojištění prvním dnem následujícím po dni uzavření smlouvy. Bylo-li ujednáno, že se pojištění vztahuje i na dobu přede dnem uzavření smlouvy, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již nastala, a pojistitel nemá právo na pojistné, pokud v době nabídky věděl nebo měl a mohl vědět, že pojistná událost nastat nemůže.

Zánik pojištění