Moneytree, s.r.o.

Pojistné plnění

Peněžní částka vyplacená pojišťovnou jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Pojistné plnění náleží tzv. oprávněné osobě, kterou je obvykle přímo pojištěný. Pojištěný může být, ale také nemusí být plátcem pojistného.  U životního pojištění se osoba, která má nárok na pojistné plnění v případě smrti pojištěného nazývá obmyšlená osoba.