Moneytree, s.r.o.

TER (Total Expense Ratio)

TER (Total Expense Ratio) je procentuální sazba nákladů správce fondu. Majetek fondu je striktně oddělený od majetku správce. Každý z vyjmenovaných subjektů vede vlastní účetnictví. U hospodaření fondu lze do nákladů zahrnout pouze vybrané nákladové položky. Proto se v těchto nákladech objevit faktura za elektřinu, právníka, vybavení kanceláře, výplata manažera apod. Toto jsou všechno provozní náklady správce fondu. Nákladem fondu může být pouze správcovský poplatek účtovaný správcem fondu, jenž musí být jasně vymezen ve statutu fondu. Z něho pak správce fondu platí všechny své náklady. Přípustné další náklady fondu jsou náklady na depozitáře fondu, auditora fondu, burzovní či jiné transakční poplatky a daně.

Pokud všechny tyto náklady fondu za dané zúčtovací období sečteme a vydělíme  velikostí vlastního kapitálu fondu, dostaneme takzvanou celkovou roční nákladovost fondu označovanou též zkratkou TER (z anglického total expense ratio). Tento údaj musí každý fond povinně zveřejňovat v dokumentu nazvaném klíčové informace pro investory často označovaném zkratkou KIID (z anglického key investor information document).

Jedná se o náklady, které nehradí investor přímo a fakticky je vlastně ani nevidí. Hodnota podílových listů fondu a z ní odvozené prezentované výnosy fondu totiž musí být vždy kalkulovány z čistého jmění fondu označovaného též zkratkou NAV (z anglického net asset value), tedy po odečtu poplatku za správu a všech dalších nákladů fondu. Když někde vidíte graf vývoje hodnoty podílových listů fondu, tak to už je očištěno o všechny náklady na úrovni fondu, není tam pouze započten vliv vstupního poplatku, který může být u každého investora jiný.

A protože náklady na správu fondu investor nevidí, respektive je většinou přehlíží a sleduje pouze vstupní poplatky, pak mnohdy při rozhodování mezi vícero fondy zvolí fond s nižším vstupním poplatkem. Ten je však s výrazně vyšší roční nákladovostí na správu. Smutný faktem pak v konečném důsledku je, že na delším investičním horizontu má celková roční nákladovost fondu mnohem větší vliv na vývoj čisté hodnoty investice než samotný vstupní poplatek. Vstupní poplatek je pouze jednorázový náklad, kdežto poplatek za správu je per annum (p.a.) a jedná se tedy o náklad každoroční.

 

 

 

Spravovat souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.