Moneytree, s.r.o.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je pojištění, které velmi často bývá součástí životního anebo rizikového pojištění. Pojistné plnění bude v případě, že došlo k „neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření, jedů s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických, kterým bylo pojištěnému během trvání pojištění způsobeno tělesné poškození anebo smrt“. Tato definice se může lišit podle pojišťovny a její přesnou definici lze nalézt v tzv. VPP (všeobecných pojistných podmínkách). V případě, že k takové události došlo, je zapotřebí pojistnou událost nahlásit. za úkol zajistit příjemci tohoto plnění (zpravidla pojistníkovi). A zatímco čistě úrazové pojištění kryje pojistné plnění pouze při nehodách spojených s úrazem, životní pojištění kryje komplexní ochranu pojistných rizik.

Zdroj – Broker Trust

Jako u každého pojištění je zapotřebí pečlivě číst pojistné podmínky a to zejména tzv. výluky. To jsou takové skutečnosti, které když nastanou, pojišťovna není povinna hradit vzniklé náklady na léčbu. K těmto výlukám patří zpravidla zranění po požití alkoholu, drog nebo jiných omamných látek. Do výluk se velmi často řadí náklady spojené s chronickými nemocemi, které pojistník prodělal rok před uzavřením pojistky.  Což mohou být například náklady související s léčbou v rizikovém těhotenství, porodem nebo s komplikacemi po určitém týdnu. Například u cestovního pojištění se obvykle neřeší poškození majetku nebo ublížení na zdraví, což je zejména v zimě na lyžích na pořádku dne. To hradí pojištění odpovědnosti pro případ poškození majetku nebo ublížení na zdraví. Vždy si tedy tyto podmínky řádně prostudujte anebo si sežeňte odborníka (finančního poradce), který tuto „rešerši“ udělá za vás.