Moneytree, s.r.o.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je pojištění, které velmi často bývá součástí životního anebo rizikového pojištění. Pojistné plnění bude v případě, že došlo k „neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření, jedů s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických, kterým bylo pojištěnému během trvání pojištění způsobeno tělesné poškození anebo smrt“. Tato definice se může lišit podle pojišťovny a její přesnou definici lze nalézt v tzv. VPP (všeobecných pojistných podmínkách). V případě, že k takové události došlo, je zapotřebí pojistnou událost nahlásit. za úkol zajistit příjemci tohoto plnění (zpravidla pojistníkovi). A zatímco čistě úrazové pojištění kryje pojistné plnění pouze při nehodách spojených s úrazem, životní pojištění kryje komplexní ochranu pojistných rizik.

Jako u každého pojištění je zapotřebí pečlivě číst pojistné podmínky a to zejména tzv. výluky. To jsou takové skutečnosti, které když nastanou, pojišťovna není povinna hradit vzniklé náklady na léčbu. K těmto výlukám patří zpravidla zranění po požití alkoholu, drog nebo jiných omamných látek. Do výluk se velmi často řadí náklady spojené s chronickými nemocemi, které pojistník prodělal rok před uzavřením pojistky.  Což mohou být například náklady související s léčbou v rizikovém těhotenství, porodem nebo s komplikacemi po určitém týdnu. Například u cestovního pojištění se obvykle neřeší poškození majetku nebo ublížení na zdraví, což je zejména v zimě na lyžích na pořádku dne. To hradí pojištění odpovědnosti pro případ poškození majetku nebo ublížení na zdraví.