Moneytree, s.r.o.

Pojištění stavby

Pojištění stavby je pojištění základních živelních nebezpečí (požár, výbuch také imploze a rázová vlna, přímý úder blesku, pád předmětu, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, tíha a tlak sněhu či námrazy, zemětřesení, lavina a náraz vozidla) dále vodovodní škody způsobené únikem vody z vodovodních zařízení. Dále sem patří i škody způsobené únikem vody nebo kapaliny z klimatizačního, solárního nebo hasicího zařízení.

Příklad: Dojde-li v důsledku hašení požáru k poškození i jiných částí stavby, spadají tyto škody do
pojistného krytí požáru. Jde například o poškození zdí a věcí k nim připevněných vodou při hašení požáru střechy.

  V pojistné smlouvě je možné také sjednat různá připojištění jako například:

 

Součástí balíčku bývají také asistenční služby. V základu zahrnují například:

Je možné si připojistit rozšířenou asistenci, právní asistenci, IT asistenci atd.

Limity jsou uvedeny u jednotlivých rizik na pojistné smlouvě a mohou dosahovat až celé pojistné částky.