Moneytree, s.r.o.

Pojistník

Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou
smlouvou a povinnost platit pojistné.

Pojistník může být fyzická nebo právnická osoba a má povinnost platit pojistné. Nemusí být zároveň pojištěným, ale může.